Multiscan International B.V. hanteert de algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie, die tot stand zijn gekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 9 juli 2015.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Multiscan International B.V. en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Multiscan International B.V. en consument.

1.2

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Multiscan International B.V. voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Multiscan International B.V. zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

ARTIKEL 2 – WEBSHOP

2.1

Multiscan International B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74904779 en draagt haar wettelijke bijdrage af aan de Belastingdienst. Op onze Website vindt u onze contactgegevens.

2.2

Multiscan International B.V. is voorzien van een SLL-Certificaat. Dat betekent dat we aan alle wettelijke eisen voldoen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens en betaalgegevens. Wij streven naar een voortdurende verbetering van de beveiliging van uw gegevens. Bij misbruik door hackers zullen wij aangifte doen bij de politie.

2.3

Wij verstrekken uw persoonsgegevens nooit aan derden. Indien wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken, zullen wij altijd vooraf toestemming aan u vragen.

2.4

Sinds 5 juni 2012 is Multiscan International B.V. verplicht om vooraf toestemming aan u te vragen betreffende cookies. U leest hier meer over in onze Cookie Policy.

2.5

Wij zijn verplicht om bij mogelijke verdenking van misbruik of fraude, aangifte te doen bij de politie.

2.6

Multiscan International B.V. heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten, om zich in te dekken tegen eventueel onterechte aansprakelijkheid die er wordt geclaimd door een consument.

2.7

Wij streven ernaar om u te allen tijde van een uitstekende service te voorzien. Wanneer u twijfels heeft over de aankoop van een product, staan onze medewerkers u graag te woord.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD

3.1

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2

Het aanbod bevat een volledig en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Multiscan International B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Multiscan International B.V. niet.

3.3

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat het voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

ARTIKEL 4 – DE OVEREENKOMST

4.1

De overeenkomst tussen Multiscan International B.V. en consument is definitief wanneer de consument heeft aangegeven akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden en de consument aan Multiscan International B.V. de betaling heeft voldaan via iDEAL, Paypal of Creditcard. Na het verstrijken van de bedenktermijn van 14 dagen en de betaling is ontvangen door Multiscan International B.V., is de consument eigenaar geworden van het betreffende product

4.2

De overeenkomst is elektronisch tot stand gekomen, door middel van het invullen van de benodigde velden en het akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

4.3

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigd Multiscan International B.V. onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Multiscan International B.V. is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.4

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Multiscan International B.V. passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS

5.1

De prijzen die op Multiscan International B.V. staan vermeld, zijn altijd exclusief BTW.

5.2

De prijs die bij het product op Multiscan International B.V. wordt vermeld, kan niet wijzigen tijdens uw aankoop. U betaalt het bedrag dat zichtbaar is bij het product en wat tevens aan u bevestigd wordt, indien u elektronisch akkoord gaat met de aankoop. Daarin wordt de aankoopprijs opnieuw vermeld.

ARTIKEL 6 – LEVERING

6.1

Multiscan International B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

6.2

Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Multiscan International B.V.. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Multiscan International B.V. kunnen worden uitgesloten.

6.3

Bezorgkosten zijn nimmer inbegrepen in de verkoopprijs tenzij aangegeven/geoffreerd.

6.4

Wij leveren het product binnen 3 werkdagen bij u af. Mocht door onvoorziene omstandigheden het artikel niet binnen deze periode leverbaar zijn, dan zullen wij u daarvan schriftelijk op de hoogte brengen en ontvangt u van ons het volledige aankoopbedrag terug.

6.5

De levering van producten in het buitenland kan langer duren dan een levering in Nederland. De kosten die voor een verzending naar een adres in het buitenland in rekening worden gebracht, zijn voor u zichtbaar wanneer u tot de aankoop van het product overgaat.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT

7.1

U hebt 14 dagen bedenktijd na de aankoop van een bepaald product. Deze begint te lopen op de dag dat u het pakket van ons heeft ontvangen. Mocht u binnen deze termijn ontevreden zijn over de aankoop, dan kunt u het product aan ons retourneren (zonder opgaaf van redenen). U betaalt alleen de verzendkosten voor het retourneren van het desbetreffende product.

7.2

Als u gebruik wil maken van de herroepingsrecht, meldt u dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping op de website van Multiscan International B.V.. Multiscan International B.V. zal na ontvangst van de herroepingsmelding een ontvangstbevestiging verzenden. Baby Scan zal bij toepassing van het herroepingsrecht een e-mail sturen met een RMA-nummer. Het RMA-nummer dat u van ons ontvangt heeft altijd en enkel betrekking op het betreffende product.

7.3

De retournering moet binnen 14 dagen vanaf de dag van ontvangst overhandigt zijn aan Multiscan International B.V.. U heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

7.4

Producten die u terugstuurt (op grond van de Wet Koop op Afstand) dienen in de originele staat (en indien redelijkerwijs mogelijk inclusief de originele verpakking) te worden teruggezonden. Indien u hier niet aan voldoet, behouden wij ons het recht voor de retournering te weigeren. Bij een geaccepteerd retour storten wij het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN EN GARANTIE

8.1

Klachten over de levering dienen in eerste instantie telefonisch aan ons gemeld te worden. Onze medewerkers staan u graag te woord. Wij zullen dan met de desbetreffende bezorgdienst contact opnemen betreffende de levering van het product.

8.2

Schroom niet uw klachten en feedback met ons te delen. Wij nemen uw klachten binnen één werkdag bij ons in behandeling. Binnen dit termijn verneemt u van ons informatie over de verdere afhandeling van uw klacht.

8.3

Op elk product dat wij aan u leveren, is een garantie van toepassing. Hoe lang deze garantie duurt, is geheel afhankelijk van het product. Op de meeste producten is een garantie van twee jaar van toepassing. Indien u bij een van onze artikelen een gebrek of defect ontdekt, verzoeken wij u binnen 48 uur na levering hier melding van te maken.

8.4

Wanneer het product binnen de garantieperiode defecten vertoont, zorgen wij voor een vervangend product of reparatie van het defecte apparaat. Dit geldt echter niet wanneer er sprake is van opzet of bewuste beschadiging. Bij het indienen van een garantieclaim dient u in het bezit te zijn van een factuur.